Obchodní podmínky firmy Hana Balgová, Vyšívání-VM, IČ:  65806905

Obchodní podmínky
Tyto obchodní podmínky upravují vztah mezi dodavatelem (Hana Balgová) a odběratelem.

Závazná objednávka prací a zboží vzniká písemným potvrzením konkrétní nabídky odběratelem. Každá nabídka obsahuje rekapitulaci nabízených prací a zboží, výslednou cenu a termín dodání.

Dodavatel má po předchozí dohodě právo požadovat po odběrateli finanční zálohu na zboží i práci.

Dodavatel si vyhrazuje právo od smlouvy odstoupit v případě, že je odběratel neuhradí dohodnutou zálohu do 10 dnů po dohodnutém termínu.

Pokud není dohodnuto jinak, zavazuje se odběratel zaplatit dohodnutou cenu zálohově, dobírkou nebo při osobním převzetí zboží.

Při platbě fakturou vzniká prodávajícímu právo na fakturaci dnem předání zboží zákazníkovi nebo prvnímu veřejnému dopravci. 

 

S platnost faktury je do 14-ti dnů ode dne jejího vystavení, přičemž faktura se považuje za uhrazenou dnem připsání celé fakturované částky na účet prodávajícího. 

Náklady na doručení zboží hradí odběratel.

Až do úplného zaplacení odběratelem zůstává předmět objednávky majetkem dodavatele.

V případě, že nebylo odběrateli účtováno vytvoření vyšívacího programu, zůstává tento majetkem dodavatele.

Dodavatel si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v případě, že zboží se již nevyrábí, nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. Pokud se tak stane, dodavatel bude neprodleně kontaktovat odběratele za účelem dohody o dalším postupu.

Dodavatel je oprávněn odstoupit od objednávky i v případě, že odběratel nedodá dohodnuté podklady pro realizaci zakázky. 

 

V případě odstoupení dodavatele nebo odběratele od smlouvy se odběratel zavazuje uhradit  veškeré  do té doby vzniklé náklady s danou objednávkou spojené. 

Dodavatel neodpovídá za zpoždění nebo nemožnost dodávky zboží v důsledku vyšší moci. Dodavatel je v takovém případě povinen informovat oběratele  a má pak právo prodloužit dodací lhůtu nebo odstoupit od smlouvy a to bez odpovědnosti za škody vzniklé odběrateli nesplněním dodávky. 


Ochrana duševního vlastnictví a autorských práv

Potvrzením nabídky prohlašuje odběratel, že je oprávněn nakládat s požadovaným/zaslaným textem, motivem nebo logotipem.

Dodavatel nenese žádnou odpovědnost za případné porušení autorských práv a škody tím vzniklé.

 

Závěrečná ustanovení

Potvrzením písemné nabídky prohlašuje odběratel , že se seznámil s výše uvedenými obchodními podmínkami a souhlasí s nimi.